1
انتخاب قالب
2
وارد کردن اطلاعات اولیه
3
تکمیل اطلاعات رزومه